Ziek personeel kost een vermogen!

PERSONEEL KOST GELD, ZIEK PERSONEEL EEN VERMOGEN!

Zijn ook bij u de kansen van het nieuwe sociale stelsel al bekend?

Het zal zeker de moeite lonen om dit artikel eens aandachtig door te nemen. Dit artikel geeft uitleg over de vele kansen die het nieuwe wettelijke sociale stelsel aan bedrijven en organisaties biedt om flink te kunnen besparen op uw kosten. Stel uzelf na lezing eens eerlijk de vraag: hoe ver is uw bedrijf of organisatie op het gebied van het nieuwe sociale stelsel?

Werkgevers zullen moeten wennen aan een nieuwe benadering van ziekte: kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de problemen. Ziekte is niet hetzelfde als arbeidsongeschiktheid en dit is nu juist de basis voor wettelijke loondoorbetaling of het krijgen van een uitkering. Een werkgever beslist niet over ziekte, maar moet bezien of er (geen) arbeid verricht kan worden ten gevolge van ziekte. Het is immers zinvoller om te denken in termen van arbeidsgeschiktheid, of te wel kijken naar iemands mogelijkheden. Want op deze basis heeft de werkgever ook de werknemer in dienst genomen. Ziekmelden is niet meer de juiste term, het gaat vandaag de dag om een ‘verzuimaanvraag’. De privatisering van de sociale zekerheid laat zien dat werkgevers steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor aan- en afwezigheid van het personeel. Werkgever en werknemer moeten minder afwachten, meer samen aan de slag en zien waar kansen liggen. Dat vraagt van beiden een soort ondernemerschap: we hebben elkaar nodig om het werk te doen, een goede boterham te verdienen en het nog leuk vinden ook. Een belangrijke bijkomstigheid van een dergelijke benadering is dat de kosten van verzuim drastisch zullen dalen.

In economisch goede tijden ligt de werkdruk hoger, wat meer stress kan veroorzaken: het werk moet af, dus is er bijvoorbeeld minder tijd voor sport en nachtrust. Ook is het moeilijker om geschikt personeel binnen te halen. En heb je eindelijk een geschikte kandidaat dan moet deze door vertrouwd personeel naast de eigenlijke taken ingewerkt worden.
In economische slechte tijden krijgen zowel werkgever als werknemer te maken met een aantal onzekerheden, die ook de nachtrust niet ten goede komt. Gelatenheid en onrust liggen op de loer en verzuim kan het gevolg hiervan zijn.
Om daadwerkelijk verzuim te voorkomen zal de leidinggevende tijdig signalen moeten opvangen dat een grens bereikt is. Een slimme werkgever zal in toenemende mate eisen gaan stellen aan het signaleren dat er iets niet goed gaat met één van de medewerkers. In plaats van af te wachten tot de arbodienst of bedrijfsarts verzuimende medewerkers gaat oproepen voor het spreekuur moet de werkgever pro-actief handelen. IGM, integraal gezondheidsmanagement, is bij uitstek de aanpak om de bedrijfskosten te verlagen en de productie en veerkracht van bedrijf en organisatie te verhogen. Arbeidsvoorwaarden die meer bieden dan een goed salaris worden belangrijk, zoals goede (flexibele) arbeidsomstandigheden, aandacht voor persoonlijke ontplooiing en uitdagende werkzaamheden.

Het is al lang verleden tijd dat de kosten van verzuim voor uw bedrijf en uw concurrenten even hoog zijn. De verschillen tussen de bedrijven in hun kosten maar ook in hun baten worden steeds belangrijker en duidelijker zichtbaar. Alle reden voor een bedrijf om deze kosten en baten doeltreffend te managen, immers ongeveer 40% is beïnvloedbaar. Na de majeure stelselwijzigingen in de sociale zekerheid moeten bedrijven inspelen op deze nieuwe situatie en zal een verbeterprogramma de organisatie aanzienlijke kosten besparen en uiteindelijk veel geld opleveren.

VERBETERMOGELIJKHEDEN EN MOGELIJKE BESPARINGEN
De maatregelen die een bedrijf of organisatie kan treffen zijn ruwweg onder te verdelen in drie categorieën:

1. instrumentele (technische) maatregelen
Hierbij gaat het om relatief eenvoudige verbeteringen zoals heldere formulieren, een up-to-date verzuimprotocol, een protocol voor arbeidsconflicten, een rouwprotocol, etc.

2. procedurele (organisatorische) maatregelen
In deze categorie vallen de complexere aanpassingen in procedures en systemen. Een bedrijf krijgt meer grip op verzuimaanpak en eventuele reïntegratie; leidinggevende en medewerker zijn actief bezig vanaf het moment van de verzuimaanvraag. In feite dwong in april 2002 de Wet Verbetering Poortwachter de bedrijven tot dergelijke complexe aanpassingen. Procedures en software moesten aangepast worden, maar vanaf 1 januari 2006 wordt door de nieuwe wetgeving het bedrijf echt gedwongen tot verdere aanpassing.

3. culturele (fundamentele) veranderingen
Door de liberalisering van de arbodienstverlening en verzuimaanpak komt het opdrachtgeverschap in de relatie tot externe dienstverleners zoals arbodiensten, reïntegratiediensten en verzekeraars duidelijker uit de verf. De werkgever heeft veel meer invloed op de arbeidsomstandigheden en dus de kosten. Het bedrijf bepaalt nu alles zelf en is dan ook zélf verantwoordelijk voor het herplaatsen van de arbeids(on)geschikte medewerker. Het is nog lang niet algemeen bekend dat naar aanleiding van het veranderde sociale stelsel anders naar bedrijf en personeel gekeken moet worden.

We kunnen de verbetermogelijkheden ook indelen naar de termijn waarin ze zijn in te voeren of waarin de effecten zichtbaar kunnen worden, namelijk:

· korte termijn
binnen een half jaar kan een resultaat al zichtbaar zijn

· middellange termijn
de eerste resultaten zijn pas op z’n vroegst na een half jaar zichtbaar

· langere termijn
hiervan is sprake als de resultaten pas echt zichtbaar worden na anderhalf of twee jaar

Het is nu mogelijk om een matrix te maken met enerzijds de soorten maatregelen en veranderingen en anderzijds de termijnen. Zo verkrijgt de organisatie een overzicht van activiteiten, prioriteiten en de impact van de maatregelen. Wil de organisatie de kosten permanent verlagen, dan zal het dit structureel moeten aanpakken (op de langere termijn) middels een uitstekend plan van aanpak.

Bovenstaand hebben we in algemene termen de verbetermogelijkheden geschetst. Maar nu de hamvraag: tot welke besparingen of mogelijke opbrengsten kan dit leiden? Menig bestuurder zal verbaasd zijn hoeveel er te besparen valt, immers binnen de post personeelskosten valt een hoop te verdienen! Een paar voorbeelden uit de losse pols: het tijdig aanvragen van uitkeringen inzake bevallings- en zwangerschapsverlof, het tijdig aanvragen van de ziektewetuitkering inzake orgaandonatie of zijn loonkosten te verhalen op een aansprakelijke derde. Maar vooral dient het ‘containerbegrip ziekte’ benoemd te worden in soorten verzuim!!
Andere besparingen kan de organisatie behalen door subsidies en premiekortingen aan te vragen: bijvoorbeeld het in dienst nemen of houden van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en/of arbeidsgehandicapten geeft drie jaar lang recht op een korting op de WIA/WAO- en WW-premie.
Ook zou ieder bedrijf of organisatie alle contracten met verzekeraars en dienstverleners opnieuw tegen het licht moeten houden. In het kader van het nieuwe verzekeringsrecht 2006 heeft de verzekeringsnemer nu dezelfde opzeggingsrechten als die de verzekeraar voor zichzelf heeft bedongen.

Het is algemeen bekend dat met name in het Midden- en Klein Bedrijf contracten met dienstverleners jarenlang voortgezet worden zonder kritisch naar inhoud of noodzakelijkheid te kijken. Echter de ‘gedwongen winkelnering’ met de arbodienst is echt van de baan.
Al deze besparingsmogelijkheden kunnen wij volledig zichtbaar en overzichtelijk maken; wij gaan alle mogelijkheden na en ontwerpen specifiek voor het bedrijf een “besparingswijzer”. Met behulp van een quick-scan en checklists kunnen wij een bedrijf ook op zeer korte termijn daadwerkelijk ondersteunen bij het invoeren van integraal gezondheidsmanagement. Wij adviseren het bedrijf of de organisatie ook bij het afsluiten van nieuwe of herzien van bestaande contracten .
Bedrijven en organisaties die hun gezondheidsbeleid goed managen, presteren uitstekend, zowel op financieel-economisch gebied als op de arbeidsmarkt.
Nu het economisch weer voor de wind gaat, is de kans statistisch gezien groot dat het verzuim zal toenemen; dit is derhalve hét uitgelezen moment om uw gezondheidsbeleid te verbeteren!