Pro-actief Gezondheidsbeleid: IGM

PRO-ACTIEF GEZONDHEIDSBELEID: INTEGRAAL GEZONDHEIDSMANAGEMENT!

Het spel is veranderd!

Iedere werkgever krijgt er mee te maken: verzuim wegens ziekte. Als u momenteel een laag ziekteverzuim heeft, wilt u dit natuurlijk ook zo houden. Heeft u daarentegen een hoog ziekteverzuim, namelijk meer dan 3%, dan moet u nu uw gezondheidsbeleid herzien. Door het vrijwel nieuwe sociale bestel geldt voor iedere werkgever: vernieuw minimaal uw protocollen, reglementen en formulieren. Hier volgen een aantal nuttige tips die u kunnen helpen bij het voeren van een nieuw gezondheidsbeleid.

1. PAK DE REGIE
De nieuwe Arbo-wet is er al duidelijk over: minder regels, meer verantwoordelijkheid naar de werkgever. Pak dus die regie en doe er uw voordeel mee! Hoe meer u zelf de controle heeft over preventie, verzuim en reïntegratie, hoe gezonder en gemotiveerder uw medewerkers zullen zijn en hoe meer u daadwerkelijk zult besparen.
Pro-actief handelen loont.

2. RISICO’S CENTRAAL
Maak geen keuzes voordat u de specifieke risico’s van uw bedrijf of organisatie kent. Bepaal welke risico’s u loopt, stel daar uw beleid op af en neem dan maatregelen. Als u risico’s mist en er geen beleid op maakt, kan u dat duur komen te staan als een werknemer arbeidsongeschikt raakt.

3. DE LOGISCHE KETEN
Ga uit van de logische keten: preventie – verzuim – interventie – reïntegratie – verzekeren.
Preventie is een zaak van iedere werknemer, van hoog tot laag en van jong tot oud en is de basis van uw gezondheidsbeleid.
Zorg voor een up-to-date verzuimbeleid met de nieuwste protocollen en de juiste formulieren.
Interventie betekent veel aandacht besteden aan de beheersing en controle van het verzuim en de reïntegratie van de werknemer.
Verzekeren is het sluitstuk, want preventie van problemen zal u altijd meer opleveren dan het verzekeren van de gevolgen als het fout gaat.

4. WERKEN WORDT BELOOND
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gaat uit van de resterende verdiencapaciteit van een arbeids(on)geschikte werknemer, met andere woorden: wat kan de werknemer nog wel? Benut de zieke werknemer deze resterende verdiencapaciteit niet optimaal, dan ontvangt hij een lagere uitkering dan wanneer hij ze volgens verwachting weet te benutten. Als de arbeidsongeschikte medewerkers op de hoogte zijn van hun perspectieven, zijn ze vaak meer en beter gemotiveerd om zélf actie te ondernemen om aan de slag te gaan of te blijven.
Maar ook de werkgever heeft een groot belang, dat de werknemer zoveel als mogelijk is aan het werk gaat. Immers de werkgever zal 12 jaar de kosten moeten betalen voor een werknemer die in de WIA terecht komt, namelijk 2 jaar loondoorbetalingsverplichting en daarna 10 jaar WIA-uitkering.

5. MAATWERK IN (ARBO)DIENSTVERLENING EN VERZEKERINGEN
Investeren in (bedrijfs)gezondheid staat in directe verhouding tot uw arbocontract en uw verzekeringspremies. Werkgevers die een gezond bedrijf serieus nemen, worden nog eens extra beloond met lagere kosten. Dus nu pro-forma opzeggen al die contracten met (arbo)dienstverleners en verzekeraars omdat het simpelweg goedkoper kan! Met ingang van januari 2007 kunnen kleine werkgevers ook eigen risico drager worden voor de WGA, echter een gedegen advies is beslist noodzakelijk.

6. HET SPEL IS VERANDERD!
Niet alleen de spelregels rond ziekte en gezondheid zijn veranderd, het hele spel is nieuw. De directie, MT, P&O, en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van elke organisatie zullen samen moeten bepalen hoe de nieuwe spelregels worden omgezet in integraal beleid.
Ieder bedrijf of organisatie moet eigen doelen stellen, doch bedenk hierbij dat de financiële lasten en baten door de veranderde wet- en regelgeving steeds meer per werkgever gaan variëren. Het verschil in kosten begint door te werken in de kostprijs van producten of dienstverlening of – bij een instelling – in het vrij besteedbare budget.

Kijk kritisch naar uw gezondheidsbeleid en naar de inhoud van uw contracten met (arbo)dienstverleners en verzekeraars; in 2007 heeft de ombouw van het sociale zekerheidsstelsel vrijwel definitief haar beslag gekregen. Zowel bij het invoeren als ondersteunen van uw gezondheidsbeleid of bij het benchmarken van contracten kunnen wij u uitstekend van dienst zijn; zie ook de quick scan aanbieding.
Integraal gezondheidsmanagement hoort dé kern te zijn van uw personeelsbeleid!