Eigen verantwoordelijkheid bij invullen Gezondheidsbeleid

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ INVULLEN GEZONDHEIDSBELEID

Werkgevers en werknemers moeten meer moeite doen om thema’s als gezondheidsmanagement en employability zelf vorm te geven.

In de opmaat naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2006 verschenen er nogal wat rapporten en onderzoeken, welke enerzijds het gelijk van het kabinet Balkenende III aantoonden en anderzijds de nadelige kanten belichten. De diverse programma’s van de politieke partijen hebben veelal een dubbele agenda, want in ons Nederlandse poldermodel willen we niet bij voorbaat mogelijke samenwerkingen frustreren. Feit blijft dat de ombouw van het sociale bestel haar voltooiing nadert en dat een nieuw kabinet dit niet drastisch zal terugdraaien.
Uit een bijdrage van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is het rapport verschenen: ‘De verzorgingsstaat herwogen!’. De inhoud van dit rapport omvat veel zaken die ook in het recente advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) op 10 oktober 2006 aan het kabinet zijn terug te vinden. Eén van de conclusies luidt: `minder arbeidsmarktregulering, meer onderwijs. Zorg voor meer weerbaarheid van zowel werkgevers als werknemers en sluit niemand uit’.

Uit een evaluatie van de werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat er enkele bedrijven zijn die met sociale innovatie bezig zijn, maar dit zal beter moeten. Onderwerpen die het sociaal beleid en ontwikkeling van medewerkers betreffen, dienen vaker op de agenda komen te staan van zowel werkgevers als werknemers. Arbeidskrapte dwingt bedrijven om oudere werknemers aan de slag te houden of zelfs aan te nemen. Scholing en gezondheid moeten nu daadwerkelijk als beleid ingevuld worden, anders mis je als bedrijf kansen, is er geen groei en vindt er op den duur achteruitgang plaats. Scholings- en gezondheidsbeleid moet, van hoog tot laag, voor jong en oud! In BusYness nr.6 van mei 2006 heb ik reeds naar voren gebracht dat een nieuw tijdperk met een nieuwe visie op het gebied van arbeids(on)geschiktheid en verzuim is aangebroken.

Hoewel de oppositie in de Tweede Kamer probeert de behandeling van de nieuwe Arbowet uit te stellen en over de verkiezingen heen te tillen is de ingezette richting helder: meer verantwoordelijkheid oftewel eigen verantwoordelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Door middel van ‘maatwerk’ kan een werkgever tezamen met de werknemer veel beter de personele kosten in de hand houden en zelfs omlaag brengen. Uit onderzoeken is echter duidelijk naar voren gekomen dat het overgrote deel van de werkgevers in het MKB geen prioriteit geeft aan gezondheidsbeleid. De verantwoordelijke managers / ondernemers geven als reden dat het “in eigen regie”-voeren van bedrijfsgezondheidszorg enorm arbeidsintensief is en deskundigheid vraagt.
En dit nu, beste lezers, is beslist niet waar! Maatwerk is niets meer dan dat de werkgever bewust onderzoekt wie en wat hij inkoopt voor zijn verzuimbeleid en arbozorg. Deze werkgever heeft het beste voor met zijn werknemers en heeft het meeste aan ze als ze gezond en wel aan het werk zijn en blijven. Het gaat derhalve om preventie, de juiste verzuimaanpak en beslist niet om een standaardaanpak. Een goed bedrijfsgezondheidsbeleid vraagt van de werkgever én het personeel om aandacht, inzet en betrokkenheid.
Met behulp van onze quick-scan gezondheidsbeleid verstrekken wij u een dergelijk maatwerkadvies, wat de gehele keten van ‘preventie – verzuim – interventie – reïntegratie – verzekeren’ omvat .