Jobfit en Topfit

 

Jobfit en Topfit: een kwestie van Gezond Management!

Ter afsluiting van de post HBO-opleiding van AVANS+ Hogeschool tot Register Adviseur Integraal Gezondheids Management (RAIGM) dient er een zogenoemd “masterplan” geschreven en verdedigd te worden voor de examencommissie.
Het masterplan van mede-student Peter Weustink is tegelijkertijd het plan om binnen Zorggroep Middenveld Drenthe (ZMD) Integraal Gezondheids Management (IGM) stevig op de kaart te krijgen. Aan de basis van dit plan ligt de tijdens de colleges verworven stof. Naast de collegestof is veel gebruikt gemaakt van overige literatuur uit de wereld van IGM. De term IGM zal in dit masterplan echter niet veel gebruikt worden.
Reden daarvoor is de betekenis van het woord ‘gezondheid’. Verschillende mensen in de organisatie van ZMD geven daar verschillende betekenis aan.
Daarnaast is gezondheid één van de gebieden die het individuele werkvermogen bepalen maar zeker niet de enige. Veel vaker zal gesproken worden over ‘gezond management’ en ‘gezond werken’.

Management samenvatting Jobfit en Topfit
Onder gezond management wordt in dit masterplan verstaan: ‘Alle activiteiten die zowel de organisatie als medewerkers zelf ondernemen om bekwaam, gemotiveerd en gezond tot de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken’.
De doelstelling van gezond management is een gezonde organisatie waarin medewerkers optimaal functioneren. Om een aantal redenen is aandacht nodig voor gezond management:
– Het belangrijkste is dat patiëntenwerk mensenwerk is. In een arbeidsintensieve sector als een ziekenhuis of verpleeghuis is de productiefactor arbeid de belangrijkste voorwaarde om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Om zorg te kunnen verlenen zijn altijd voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig.
– De beschikbaarheid van voldoende medewerkers wordt echter bedreigd door onder andere:
• Vergrijzing en ontgroening van het personeel.
• Een toenemende vraag naar zorg.
• Veranderingen in de zorg.
• Maatschappelijke veranderingen.
• Wettelijke veranderingen.

Werkvermogen
Als organisatie moet je de consequenties van deze veranderingen voor zowel patiënten als medewerkers managen. De uitdaging ten aanzien van medewerkers wordt om zodanige maatregelen te nemen dat je nu en in de toekomst voldoende mensen aan je bindt. Maar mensen alleen aan je binden is niet meer voldoende, medewerkers moeten tevens geboeid raken door het werk. De mate waarin medewerkers geboeid worden door het werk is één van de onderwerpen die in dit masterplan aan de orde komt. Het bepaalt mede het individuele werkvermogen. De hoogte van het totale werkvermogen wordt bepaald door afstemming tussen de gezondheid, competenties en motivatie van medewerkers enerzijds en de eisen die het werk stelt anderzijds. Het werkvermogen geeft daarmee aan in hoeverre iemand in staat is om arbeid te verrichten.
Door nu alle variabelen die van invloed zijn op het werkvermogen systematisch te managen zorg je voor een hoge arbeidswaardering waardoor medewerkers aan de organisatie verbonden blijven. Het managen van deze variabelen gebeurt door systematische aandacht voor werkomstandigheden, motivatie, competenties en gezondheid. Door deze onderwerpen een vaste plaats te geven in bestaande structuren (kaderbrief, jaarplannen en HR instrumenten) moet blijvende aandacht (borging) ontstaan. Medewerkers met een laag werkvermogen kunnen door systematisch te meten geïdentificeerd worden. Vroege onderkenning biedt de mogelijkheid om tijdig interventies aan te bieden om het werkvermogen te behouden dan wel te vergroten.
Voor organisaties betekent gerichte aandacht voor het werkvermogen een efficiënte en effectieve inrichting van arbeid. Voor medewerkers betekent dit dat hun organisatie een uitdagende werkplek wordt met gerichte individuele aandacht voor hun gezondheid, competenties, motivatie en de eisen die het werk aan hen stelt. Beiden dragen bij aan toenemende productiviteit.

Als medewerkers kunnen kiezen uit meerdere organisaties, kiezen ze voor een organisatie met een goed werkend “gezond management” systeem. Klik hier voor het gehele masterplan van Peter Weustink.