Arbeidsvoorwaardelijke prikkels bij Verzuim

ARBEIDSVOORWAARDELIJKE PRIKKELS BIJ VERZUIM!

Is verzuim een keuze? Als de werkgever denkt van wel, kan hij overwegen om in de arbeidsvoorwaarden prikkels in te voeren. Hij keert zijn medewerkers bijvoorbeeld een bonus uit als ze een bepaalde periode niet verzuimen. Of hij straft ze als ze wél verzuimen.
Welke prikkels zijn het overwegen waard om in het HR-beleid op te nemen:

Positieve prikkels

 • aanwezigheidspremie, al dan niet in natura;
 • salarisverhoging;
 • winstdelingsregeling, gebaseerd op de mate van aanwezigheid;
 • toegang tot een spaarregeling, waarbij de hoogte van het bedrag gebaseerd is op  aanwezigheid;
 • extra ADV-dagen;

Negatieve prikkels

 • niet uitbetalen van wachtdagen;
 • (geleidelijk) afbouwen van loondoorbetaling tot zeventig procent van het salaris;
 • inhouden van ADV-dagen of vakantiedagen;
 • niet omzetten van tijdelijk contract in een vast;
 • een ontslagprocedure.

Maar er zijn wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Neem de volgende tips ter harte:

 • Kies voor beloning, niet voor straf.
 • Zorg dat de maatregel voor iedereen duidelijk is.
 • Richt u bij de uitleg expliciet op die medewerkers die jarenlang het werk van de zieken hebben opgevangen.
 • Beperk de prikkels tot kort verzuim; dan is de beslissingsvrijheid van de werknemers het grootst.
 • Maak de bonus groter naarmate het personeel beter betaald krijgt.
 • Maak de periode waarover de prikkel geldt niet te lang: een kwartaal lijkt geschikt.
 • Gebruik individuele prikkels, geen collectieve. Met andere woorden: richt ze op de afzonderlijke werknemer, niet op een team, een afdeling of een heel bedrijf.
 • Betaal een bonus niet tegelijk uit met het salaris, maar los daarvan. Dan valt hij meer op.
 • Combineer de prikkels met een goed arbo- en verzuimbeleid

Nadat het verzuimbeleid vastgesteld is, moet hierover goed gecommuniceerd worden binnen de organisatie. Medewerkers (leidinggevenden), die een taak krijgen binnen dit beleid, dienen mogelijk getraind te worden. Een goed draagvlak voor het verzuimbeleid is van belang voor een succesvolle toepassing.

Een goede verzuimbegeleiding kan de duur van het ziekteverzuim in belangrijke mate terugdringen. Het doel van de procedure is aan te geven op welke wijze de verzuimbegeleiding binnen de organisatie gestalte krijgt. Hiertoe worden afspraken vastgelegd en worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld.

beheerder