Waarom Gezond Ondernemen

In de missie, visie en strategie van het bedrijf wordt Gezond Ondernemen als strategische doelstelling opgenomen, waardoor gezondheid breed wordt benaderd. Met behulp van de methodiek “Integraal Gezondheids Management (IGM)” wordt het bedrijf in staat gesteld handen en voeten te geven aan Gezond Ondernemen.

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen
Nederland wordt steeds meer een kennis- en diensteneconomie, waarbij medewerkers het verschil maken tussen het slagen en niet slagen van een onderneming. Investeren in opleiding en het ontwikkelen van medewerkers om deze ontwikkeling bij te houden zijn cruciaal. Door ontgroening en vergrijzing zullen we in de toekomst het werk met minder mensen moeten doen. Dit vraagt om slimmer werken en sociale innovatie. Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) geeft hier informatie over.

Een andere maatschappelijke ontwikkeling is de aangescherpte sociale zekerheid: bijvoorbeeld door de Wet Arbeids Ongeschiktheid (WAO) te vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).  Het uitgangspunt is een participatiemaatschappij: iedereen aan het werk en werken naar vermogen. Daarin past de visie om mensen (gezond) aan het werk te houden vanuit datgene wat medewerkers (nog wel) kunnen.

Duurzame Inzetbaarheid is speerpunt geworden en allerlei projecten worden ondersteund door de overheid om de vergrijzing en ontgroening op te vangen.
Investeringen in mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers moeten eerder regel worden dan uitzondering en uiteindelijk tot verbeteringen leiden op de werkvloer. Daarnaast worden bedrijven met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te delen.

Kapitaal van de onderneming
De geschetste ontwikkelingen geven aan dat het voorkomen dat medewerkers uitvallen en investeren in de ontwikkeling en gezondheid van medewerkers van belang is, ook om een aantrekkelijke werkgever te blijven op de arbeidsmarkt. Organisaties die dit doen, zijn ervan overtuigd dat mensen het kapitaal van de onderneming zijn. Investeren in medewerkers is daarmee investeren in een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt zowel de werknemer als de werkgever ten goede. Voordelen hiervan zijn:

Voor de werknemer:

 • een veilige en gezonde werkomgeving
 • betere gezondheid
 • vergroting van het werkvermogen, ook op langere termijn
 • werkplezier, motivatie en betrokkenheid
 • goede werksfeer

Voor de werkgever:

 • minder verzuim en uitval, meer inzetbaarheid voor het werk
 • verbeterde productie en dienstverlening
 • hogere kwaliteit van producten en diensten
 • verbeteren van de concurrentiepositie
 • positiever en aantrekkelijker bedrijfsimago
 • profilering op de arbeidsmarktpositie als aantrekkelijke werkgever, met minder kosten voor werving en selectie
 • beter beeld bij externen van de organisatie, zoals klanten, bezoekers, afnemers en leveranciers

Organisationele gezondheid verbetert prestaties
Organisationele gezondheid is een cruciale factor voor concurrentievoordeel. Gezonde ondernemingen presteren niet alleen excellent op de lange termijn, maar zullen ook beter in staat zijn om te veranderen. Dit stellen onderzoekers van McKinsey.

Organisationele gezondheid wordt door hen gedefinieerd als het vermogen van een organisatie om zich te vernieuwen, om uit te voeren en afstemming te realiseren teneinde gedurende een langere periode een uitzonderlijke prestatie neer te zetten. En dat alles sneller dan de concurrentie. De onderzoekers hebben negen elementen geïdentificeerd die bijdragen aan organisationele gezondheid. Dit zijn accountability (rekenschap), competenties, coördinatie en controle, cultuur en klimaat, richting, externe gerichtheid, innovatie en leren, leiderschap en motivatie.

Zowel performance als gezondheid kunnen vanuit vijf frames benaderd worden:
– aspiraties (waar willen we heen?)
– assessment (in hoeverre zijn we in staat om daar hen te gaan?)
– architect (wat moeten we doen om daar te geraken)
– handelen (hoe managen we de reis erheen?)
– voortgang (hoe kunnen we voorwaarts blijven bewegen?).
De sleutel tot een excellente langetermijnprestatie is het simultaan verbeteren van de performance en van de gezondheid.