Nederland kantelt en trends 2015

Langzaam maar zeker worstelt Nederland zich omhoog uit het economische dal en laat weer groeicijfers zien op allerlei gebieden. Afgewacht dient te worden of de groei doorzet, want hoewel alle seinen op groen staan, komen er weer (oude) bedreigingen op ons af. De wereldeconomie en met name de economieën van de Briclanden toont vertragingen en zelfs stilstand. Nederland is sterk afhankelijk van het buitenland, maar dat willen bepaalde groeperingen niet inzien. Nederland moet op slot en uit de EU. Hoe kortzichtig ben je dan!

Wat achter blijft op de groeicijfers zijn de grote aantallen werklozen, omdat het kabinet niet meteen vol ingezet heeft op werk, werk en nog eens werk. Moeizame nieuwe wetgeving en een verschrikkelijke bureaucratie remmen de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het kabinet laat zich verleiden door de waan van de dag in plaats van een coherente visie op de toekomst van Nederland.

Nederland is in transitie en wel van onderaf komen de burgers in opstand en ontwikkelen allerlei initiatieven. Dit is geen Nederlands fenomeen, maar gebeurt overal in de wereld.
“Er zijn verschillende perspectieven mogelijk op burgerinitiatieven en op de kantelende samenleving. Of van bovenaf -vanuit de overheid die naar de burger kijkt- of van onderop -vanuit de burger die naar de overheid kijkt. Tonkens en Duyvendak bezien de kantelende samenleving vanuit hun ivoren toren, gekleurd door hun ideologische Groen Linkse achtergrond. Zij zien het vooral als een probleem, ik vooral als een kans. Ik nodig ze uit om uit hun ivoren toren te stappen en een nieuwe wereld binnen te stappen, die van de energieke burgerinitiatieven.” aldus hoogleraar Jan Rotmans.

Ook in Gouda zijn er interessante burgerinitiatieven gaande, zoals: Doeplatform (ideeën voor de binnenstad uitwerken en daadwerkelijk uitvoeren), Gouda Bruist (platform), GoudAmbacht (behoud en herontwikkeling oude ambachtsschool), GoudAsfalt (behoud industrieel complex en inrichten recreatie buitengebied), WerkplaatsGouda (duurzaamheidsplatform), PauzeLandschap (vervallen stuk natuurruimte op het Bolwerk ingericht), BTF – PVS (Building the Future – Personal Value Systems, zoals daadwerkelijk inrichten en testen duurzame energie, mobiliteit, bouwen, ruimtelijke ordening, etc. voor jezelf en niet voor de grote bedrijven) en WijZelfZorg Gouwestreek (regel zelf je zorg).
Voor al deze initiatieven geldt, dat de Goudse burgers voorstellen doen aan de Gemeente voor ondersteuning of de Gemeente in kennis stelt van vergevorderde plannen in ontwikkeling inclusief budgetten.
Gouda in transitie dus en de burgers participeren; en nu de ambtenaren nog.
Gouda volop positief in beweging, en ik ben er trots op dit allemaal mee te maken en er deel van uit te maken..

Trends 2015

Wat betreft de trends 2015 raad ik u aan om het voortreffelijke filmpje van trendwatcher Adjied Bakas te bekijken; dan bent u binnen 5 minuten op de hoogte –> Klik hier

Transitie en Trends 2014

De afgelopen jaren maakte Nederland een economische winter door en in mijn blog van december 2012 “Crisis, hoe zo crisis” schetste ik al, dat dat minder erg was en elke decade wel een dalmoment kent.
Slechte economische tijden echter zijn dé kantelmomenten (transities) om vernieuwingen door te voeren en dat geldt beslist ook voor 2014. Hieronder een aantal voorbeelden:
1. Duurzaamheid, namelijk groene groei, biedt geweldige kansen voor deze en volgende generaties. Door duurzame oplossingen te bedenken, vergroten ondernemers de welvaart en versterkt Nederland haar concurrentiepositie.
2. Innovaties zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en hopelijk ondersteunt het huidige kabinet dit onvoorwaardelijk door het prioriteit te geven.
3. Knelpunten wegnemen in wet- en regelgeving om te kunnen ondernemen en het MKB financieel tegemoet te komen.
4. Onderwijs opschalen en een levenlang leren faciliteren is ook een voorwaarde.

Professor Jan Rotmans beschrijft het transitieproces perfect op zijn blog: ‘De Nederlandse samenleving bevindt zich in een overgangsfase. De samenleving kantelt van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving. Er ontstaat een nieuwe orde, bestaand uit horizontale verbanden, zoals lokale gemeenschappen, coöperaties, sociale en fysieke netwerken. Deze nieuwe orde opereert voor veel mensen nog onder de radar maar vormt al wel een bedreiging voor de bestaande orde. De oude orde is nog verticaal opgebouwd en bestaat uit silo’s, die langzamerhand afbrokkelen: vakbonden, belangenorganisaties, brancheclubs, politieke partijen, natuur & milieuorganisaties, tv-omroepen, etc. Zij stammen uit een hiërarchisch tijdperk waarin ideologie en religie nog de pijlers vormende van de samenleving. De nieuwe orde is pragmatisch, divers en diffuus en wordt gedreven door andere waarden en is daarmee nogal ongrijpbaar voor de oude orde.’ Lees zijn blog.

Trendwatcher Adjied Bakas heeft een videopresentatie gemaakt over de komende trends. Nieuwe technologieën zoals 3D-printing, Google glass, nanotechnologie, etc. en nieuwe verdienmodellen, hergebruik van afval, biobased economy, etc. etc. genereren vele nieuwe banen. Ook wordt de mens zeker 120 jaar oud door verdergaande gentechnologie, hoewel ik in mijn blog van december 2010 nog  repte over doorwerken tot je 70ste.
De video van Adjied Bakas over Trends 2014 is zeker de moeite waard om te bekijken – Klik hier.

De toekomst is niet voor bange mensen, de toekomst is voor mensen met lef!

IGM Trends de komende jaren

IGM: Trends de komende jaren

1. Duurzame Inzetbaarheid
Het is een bijzondere tijd. De beroepsbevolking krimpt, we worden ouder en moeten langer werken. Omdat de “Protestgeneratie” de komende jaren zal stoppen met werken, krijgen we een arbeidsmarktprobleem. Maar weet het management wel welke generaties momenteel in het bedrijf werkzaam zijn en dat dit geweldig kan botsen in de uitvoering van de werkzaamheden?
Mensen waren belangrijk, maar worden steeds belangrijker. HR, Arbo en gezondheidsmanagement hebben de opdracht deze factor optimaal te laten renderen.
Lees het artikel: “Generatiegolven als venieuwingsimpuls”.
We moeten manieren vinden om medewerkers productief en inzetbaar te houden. Dat vereist voor ieder bedrijf maatwerk en creativiteit. Voor de ene organisatie zal het antwoord zitten in talentmanagement en ontwikkeling, voor de andere organisatie zit het vooral in het identificeren van risicogroepen of het bevorderen van de mentale en lichamelijke gezondheid. Bekeken vanuit werknemersperspectief is de vraag: ben je Topfit! En vanuit werkgeversperspectief: ben je Jobfit! Lees mijn artikel.
Ook zullen we het taboe van demotie moeten doorbreken. En we krijgen een nieuwe functie: de nestor.

Anders denken, anders doen. En zo op een nieuwe manier waarde creëren.

2. Het Nieuwe Gezonde Werken
Een hype geboren uit een drang om efficiënter te werken en in tijden van crisis geld te besparen. Het Nieuwe Werken (HNW) ontwikkelt zich tot een revolutionaire organisatievorm die mensen in balans met hun omgeving hun werk laat doen. Bovendien geeft het de medewerker verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, zaken die nodig zijn om zich te ontplooien.
Belangrijk is om excessen te voorkomen, medewerkers te beschermen tegen een te grote dadendrang, burn-out of informatie-obesitas. En tegelijkertijd moet de sociale cohesie bewaakt en ondersteund worden. De digitale wereld verandert razendsnel het (samen)werken en de organisatie / bedrijf – Bekijk het filmpje!

HNW is maatwerk en draait om flexibiliteit, samenwerken en verantwoordelijkheid voor een beter resultaat.

3. Employer Branding
Een vreemde eend zult u zeggen. Maar de arbeidsmarkt verkrapt snel in 2011 en de jaren daarna. Er is meer uitstroom dan instroom, immers de “Protestgeneratie (geboortejaren 1940 – 1955)” verlaten massaal de arbeidsmarkt. De ZP’er (Zelfstandig en Professioneel) is met een onstuitbare opmars bezig. U zult uw communicatie naar buiten op orde moeten hebben en een aantrekkelijke werkgever moeten zijn voor Werknemer 2.0 – Bekijk het filmpje!
Aandacht is nodig voor de organisatie van werk en de (duurzame) inzetbaarheid van personeel. Vitaliteitsmanagement en employability worden hiermee belangrijk, net als overigens zelfroosteren, functiedifferentiatie en het optimaliseren van arbeidsomstandigheden.

Niet alleen goed, maar juist ook aantrekkelijk werkgeverschap zal medewerkers moeten verleiden.

4. Bevlogenheid
Het is makkelijker om goede mensen te behouden dan nieuwe te vinden. Betrokken medewerkers kunnen bevlogen medewerkers worden. Sleutelwoorden bij bevlogenheid zijn: vitaliteit, toewijding en absorptie. Bevlogenheid kan gemeten worden en organisaties / bedrijven kunnen hier beleid op maken.
De autoriteit op het gebied van Work Engagement (bevlogenheid) is professor Arnold B. Bakker (EUR). Hij heeft diverse modellen ontwikkeld om bevlogenheid te meten en inzichtelijk te maken, zoals het JD-R model of het Utrechts Work Engagement Scale (UWES) – zie zijn website. De modellen maken zichtbaar of men te maken krijgt met burn-out of bevlogenheid en zijn toegepast en gevalideerd o.a. bij de KLM, Siemens, KPN en in diverse landen zoals Japan, China, Spanje, Finland, Zuid-Afrika en Nederland.
Bevlogen medewerkers hebben plezier in hun werk, kunnen hoge werkdruk aan en leveren kwaliteit – bekijk het filmpje .
Hoe lang houden ze dat vol? Kan dat? Jawel, zolang ze maar voldoende ondersteuning krijgen, coaching, feedback, sociale steun van collega’s en autonomie (Job crafting). Goed leiderschap en prettige collega’s spelen een rol, maar ook blijven leren en ruimte krijgen om het werk zelf in te delen.

Je moet je blijven bijscholen, zolang je werkt; de werkgever moet dit actief ondersteunen en Job crafting loont!

5. De Health Manager
Dit wordt de regisseur die duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsmanagement, de gezonde organisatie gaat vorm geven. Sommige bedrijven hebben al een formele Health Manager, maar in veel bedrijven is het een HR- of Arbo-functionaris. Niks mis mee. Maar hij/zij verdient de titel Health Manager of Strategisch Health Manager. Want gezondheid wordt het strategisch thema van de komende jaren, zo niet decennia! De manager zal de indicatoren en kengetallen van het personeelsbestand in beeld hebben en zeer gericht beleid hierop kunnen voeren. Lees het artikel Ken- en stuurgetallen leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Derhalve heel veel uitdagingen de komende jaren. Welke gaat de belangrijkste worden? Eén ding is wel duidelijk, het werk op het vlak van gezondheidsmanagement zal bepaald niet afnemen.
De Registeradviseur Integraal Gezondheidsmanagement (RAIGM) kan u hierover zeer deskundig adviseren.

Wat zie jij als trend en waar ga jij je op focussen het komende jaar?