2

Samenwerken aan herstel

Samen werken aan herstel: hoe pak je het (niet) aan?

door Mr. Pieter van Deurzen, La Gro Advocaten.

Recent kreeg ik een memo onder ogen van een regionale instelling in de gezondheidszorg. De inhoud van het memo had betrekking op het nieuw te voeren ziekteverzuimbeleid binnen de instelling. Kennelijk was het verzuimpercentage aan de hoge kant. De instelling wilde met het memo bij haar medewerkers het hoge verzuim onder de aandacht brengen. De instelling koos ervoor om in het memo de arbeidsethos/-moraal van haar werknemers aan de kaak te stellen.

De boodschap was helder: ziekmelden staat gelijk aan contractbreuk. Als een medewerker zich ziek meldt, pleegt hij contractbreuk en kom je de (arbeids)overeenkomst niet na. Ziekteverzuim heeft stevige financiële consequenties en dient daarom te worden verlaagd. In het memo werd gesuggereerd dat medewerkers zich vaak ten onrechte ziekmelden en de werkgever daarmee benadelen.

Ik zal hierna eerst de juridische context bespreken van de ziekmelding in relatie tot de arbeidsovereenkomst. Daarna zal ik ingaan op de wijze van communiceren binnen deze instelling: “ziekte overkomt je en verzuim is een keuze”.

In Nederland heeft de wetgever ervoor gekozen om de financiële last van ziekte de eerste 104 weken bij de werkgever te leggen. Pas daarna kan er een beroep worden gedaan op de algemene sociale voorzieningen. Gedurende de eerste twee jaar moeten de werkgever en werknemer eerst samen aan herstel werken met hulp van de arbodienst. Het doel is er primair op gericht om de werknemer terug te laten keren op zijn eigen plek. Als dat niet meer tot de mogelijkheden behoort, dient de werkgever gedurende de eerste twee jaar ook de mogelijkheden buiten de organisatie te onderzoeken.
Als de werknemer niet meer zijn oorspronkelijke, bedongen arbeid kan verrichten, dient naar andere passende arbeid te worden gezocht. Al met al rust er op beide partijen een behoorlijk zware inspanningsverplichting om aan het herstel (mee) te werken. Er staan zelfs sancties op overtreding van de re-integratieplicht. De werkgever kan een loonsanctie van het UWV opgelegd krijgen: de werkgever moet in dat geval na afloop van 104 weken nog een jaar extra het loon door betalen. De werknemer kan zijn aanspraak op loon verliezen en kan zelfs ontslagbescherming verliezen als hij niet meewerkt aan re-integratie. De wet bepaalt immers dat een werknemer die niet meewerkt aan re-integratie, niet meer beschermd wordt door het opzegverbod bij ziekte.

Voor beide partijen zijn de belangen dus groot. Niet meewerken kan vergaande consequenties hebben. Het komt natuurlijk voor dat partijen van mening verschillen over de inzet van de ander. Het UWV kan dan uitkomst bieden. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een second opinion bij het UWV vragen met betrekking tot de inspanningen van de ander.
Een hoog ziekteverzuim kost de werkgever veel geld. Het loon wordt doorbetaald zonder tegenprestatie en ook in organisatorisch opzicht zijn wellicht kostbare wijzigingen nodig. Werkgevers doen er verstandig aan om in overleg met de arbodienst en OR beleid te voeren gericht op het verlagen van het verzuim. Een goede relatie met de arbodienst is belangrijk om snel en adequaat te kunnen reageren op ziekmeldingen. Ook de inrichting van de werkplek, werkroosters, werkdruk en sfeer op het werk zijn van invloed op het verzuim. De werkgever kan daarin zelf actief sturen. De werkgever kan alleen niet het gedrag van haar werknemers aansturen. Als werknemers zich (te) snel ziekmelden kan het lastig zijn om een cultuurverandering teweeg te brengen. Hoe verander je de moraal op de werkvloer?

Me dunkt dat deze instelling op de verkeerde weg zit. Van het memo gaat geen enkele prikkel uit om gezamenlijk naar een lager verzuim te werken. Het memo wekt de indruk dat de instelling van mening is dat vaak sprake is van onterechte ziekmeldingen. Het memo benadrukt vooral de gewenste omslag in denken bij de medewerkers en gaat nagenoeg volledig voorbij aan de rol van de werkgever.

De stelling ‘ziekmelden is contractbreuk’ gaat bovendien veel te kort door de bocht. Ziekmelden leidt ertoe dat de werknemer geen arbeid kan verrichten. Deze tekortkoming kan de werknemer echter niet worden ‘toegerekend.’ Van contractbreuk ofwel wanprestatie is derhalve geen sprake. Het heeft er alle schijn van dat deze werkgever zijn werknemers op onheuse wijze angst probeert in te boezemen.

beheerder

2 Comments

 1. Leo Rosendahl zegt:
  9 juli 2011 om 13:22
  Op zich staan er hele zinnige zaken in het schrijven aan de medewerkers van de regionale instelling. Het gaat er immers om, dat werknemers en de werkgever meteen vanaf dag 1 van de ziekmelding actief met ziekteverzuim aan de slag gaan.
  Echter om een circulaire te openen met de mededeling dat ziekteverzuim beschouwd wordt als contractbreuk, gaat alle fatsoensnormen te buiten.
  Uiteraard is er een contract, dat de werknemer moet werken, want dan heeft hij/zij recht op loon, echter bij ziekte gelden allerlei andere regels zoals het recht op loondoorbetaling, BW 7: 629. Werknemer is wel verplicht Passende arbeid te verrichten, BW 7: 658a, tenzij wegens redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard dit niet van hem/haar kan worden gevergd. Dus zowel de werkgever als de verzuimende werknemer moeten actief aan het herstel werken.
  Blijkbaar is de visie dat er ander beleid gevoerd moet worden. Maar kies je dan voor een discontinue aanpak, zoals in deze circulaire, of kies je voor een sociale aanpak, dus continue situatie.
  M.a.w.: Veranderen is een kwestie van strategie en adequate methoden (visie 1) of
  Veranderen is fundamenteel en wezenlijk onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen (visie 2).
  Wat ik hier zie gebeuren, is dat het misgaat in de “metacommunicatie”, d.w.z. het praten over de manier waarop je met elkaar spreekt over ziekte, en dus ook over de inhoud van het ziekteverzuimgesprek!
  Ik weet zeker, dat op de hierboven beschreven communicatie van de instelling hun doelstelling van een lager verzuimpercentage niet gehaald zal worden. Ik ga mee met de conclusie van Pieter van Deurzen, dat de werkgever blijkbaar de werknemers “angst” probeert in te boezemen!
  En angst is een hele slechte raadgever.

 2. R. Jouvenaar zegt:
  1 november 2011 om 14:15
  Het lijkt mij een goede zaak wanneer beide partijen, werknemer en werkgever alles in het werk stellen om het ziekteverzuim terug te dringen en zelfs trachten te voorkomen. Dat een en ander wel eens mis gaat is maar al te waar. Angst inboezemen door een werkgever is volgens mij dan ook geen beste zet.
  Maar wat nu als je na een ziekte periode volledig arbeidsgeschikt wordt verklaard, zonder beperkingen, door de bedrijfsarts en een behandelend specialist. En jij zelf hebt daar ook geen bezwaar tegen? Dan ga je dus gewoon weer 100% werken en hetzelfde werk verrichten als voor je ziekte periode. Echter je werkgever wil je niet beter melden. Het UWV en het juridisch loket kunnen niet echt een antwoord geven. Wie heeft er een reactie?

  Rob

Reacties zijn gesloten.