Gezonde Bedrijven, Gezonde Werknemers

GEZONDE BEDRIJVEN, GEZONDE WERKNEMERS

Wetenschappelijk onderzoek naar bedrijfsgezondheidsbeleid!

Gezondheid is steeds meer een aangelegenheid die niet alleen privé is, maar ook bedrijven aangaat. Een gezond en vitaal bedrijf maakt immers minder kosten.
TNO onderzoekt in hoeverre bedrijfsgezondheidsbeleid of Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) daadwerkelijk leidt tot een verlaging van het verzuim onder werknemers.
Het onderzoek richt zich op gezondheid en verzuim van werknemers. Centrale vraag van het onderzoek is: wat is de invloed van het gedrag van werknemers en werkgevers en zorgverleners op gezondheid en ziekteverzuim van werknemers? Bijna 1600 werknemers nemen deel aan deze studie.
Er is informatie verzameld over o.a. arbeidsomstandigheden en werkgeversbeleid waarmee werknemers worden geconfronteerd en de gezondheid van werknemers; op basis van deze informatie worden secundaire analyses gemaakt.
De deelnemende werknemers zijn de afgelopen jaren gevolgd; onderzoekers kijken naar verzuimgedrag, werkgeversbeleid en contact met zorgverleners. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in hoe arbeid en gezondheid elkaar beïnvloeden. Deze studie vormt een basis waarop TNO in de komende tijd een aantal secundaire analyses zal uitvoeren die tot meer inzicht leiden in de invloed van gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners op de gezondheid en het verzuim in Nederland.

Vrouwen fitter, mannen stressbestendiger
Mannen gaan beter om met stress dan vrouwen. Daardoor zijn zij vitaler en beter inzetbaar op het werk. Dit blijkt uit LifeGuard’s jaarlijkse BedrijfsGezondheidsIndex 2006 (BGI), een onderzoek onder ruim 4000 werknemers van 39 bedrijven uit verschillende sectoren. Dit jaar is vooral gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn over het algemeen juist fitter, eten gezonder en drinken minder alcohol.
Mannen scoren beter op ‘omgaan met stress’ dan vrouwen. Mannen zeggen, vaker dan vrouwen dat doen, moeilijke situaties in het werk goed aan te kunnen. Ook pakken mannen problemen vaker ‘actief’ en doelgericht aan. Vrouwen blijken bij problemen iets afwachtender dan mannen en scoren daardoor lager op dit punt. De manier waarop iemand omgaat met stress is van invloed op zijn of haar vitaliteit, geestelijke gezondheid en werkvermogen.
Op een groot aantal punten scoren vrouwen juist hoger dan mannen. Zo is de lichamelijke fitheid van vrouwen beter dan die van mannen; ze zijn gemiddeld sterker en leniger. Vrouwelijke werknemers ontbijten vaker, eten meer vezelrijk voedsel en kiezen vaker voor producten met een laag vet- of cholesterolgehalte. Ook scoren vrouwen beter op alcoholgebruik. Ze drinken minder alcohol dan hun mannelijke collega’s; minder vaak en in kleinere hoeveelheden.
In een aantal gevallen gaat de score gelijk op. Uit het onderzoek blijkt dat zowel 25% van de vrouwen als van de mannen rookt. ‘Te lekker’ is de belangrijkste reden om niet te stoppen. Voor bewegen geldt dat 38% van de deelnemers voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en dagelijks tenminste dertig minuten lang een matig inspannende activiteit verricht. 64% van de deelnemers wil meer gaan bewegen, waarbij ‘niet genoeg tijd’ de belangrijkste reden is om dit niet te realiseren. Tot slot zegt 57% van de deelnemers af te willen vallen, net als vorig jaar.

Eigen verantwoordelijkheid bij invullen Gezondheidsbeleid

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ INVULLEN GEZONDHEIDSBELEID

Werkgevers en werknemers moeten meer moeite doen om thema’s als gezondheidsmanagement en employability zelf vorm te geven.

In de opmaat naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2006 verschenen er nogal wat rapporten en onderzoeken, welke enerzijds het gelijk van het kabinet Balkenende III aantoonden en anderzijds de nadelige kanten belichten. De diverse programma’s van de politieke partijen hebben veelal een dubbele agenda, want in ons Nederlandse poldermodel willen we niet bij voorbaat mogelijke samenwerkingen frustreren. Feit blijft dat de ombouw van het sociale bestel haar voltooiing nadert en dat een nieuw kabinet dit niet drastisch zal terugdraaien.
Uit een bijdrage van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is het rapport verschenen: ‘De verzorgingsstaat herwogen!’. De inhoud van dit rapport omvat veel zaken die ook in het recente advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) op 10 oktober 2006 aan het kabinet zijn terug te vinden. Eén van de conclusies luidt: `minder arbeidsmarktregulering, meer onderwijs. Zorg voor meer weerbaarheid van zowel werkgevers als werknemers en sluit niemand uit’.

Uit een evaluatie van de werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat er enkele bedrijven zijn die met sociale innovatie bezig zijn, maar dit zal beter moeten. Onderwerpen die het sociaal beleid en ontwikkeling van medewerkers betreffen, dienen vaker op de agenda komen te staan van zowel werkgevers als werknemers. Arbeidskrapte dwingt bedrijven om oudere werknemers aan de slag te houden of zelfs aan te nemen. Scholing en gezondheid moeten nu daadwerkelijk als beleid ingevuld worden, anders mis je als bedrijf kansen, is er geen groei en vindt er op den duur achteruitgang plaats. Scholings- en gezondheidsbeleid moet, van hoog tot laag, voor jong en oud! In BusYness nr.6 van mei 2006 heb ik reeds naar voren gebracht dat een nieuw tijdperk met een nieuwe visie op het gebied van arbeids(on)geschiktheid en verzuim is aangebroken.

Hoewel de oppositie in de Tweede Kamer probeert de behandeling van de nieuwe Arbowet uit te stellen en over de verkiezingen heen te tillen is de ingezette richting helder: meer verantwoordelijkheid oftewel eigen verantwoordelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Door middel van ‘maatwerk’ kan een werkgever tezamen met de werknemer veel beter de personele kosten in de hand houden en zelfs omlaag brengen. Uit onderzoeken is echter duidelijk naar voren gekomen dat het overgrote deel van de werkgevers in het MKB geen prioriteit geeft aan gezondheidsbeleid. De verantwoordelijke managers / ondernemers geven als reden dat het “in eigen regie”-voeren van bedrijfsgezondheidszorg enorm arbeidsintensief is en deskundigheid vraagt.
En dit nu, beste lezers, is beslist niet waar! Maatwerk is niets meer dan dat de werkgever bewust onderzoekt wie en wat hij inkoopt voor zijn verzuimbeleid en arbozorg. Deze werkgever heeft het beste voor met zijn werknemers en heeft het meeste aan ze als ze gezond en wel aan het werk zijn en blijven. Het gaat derhalve om preventie, de juiste verzuimaanpak en beslist niet om een standaardaanpak. Een goed bedrijfsgezondheidsbeleid vraagt van de werkgever én het personeel om aandacht, inzet en betrokkenheid.
Met behulp van onze quick-scan gezondheidsbeleid verstrekken wij u een dergelijk maatwerkadvies, wat de gehele keten van ‘preventie – verzuim – interventie – reïntegratie – verzekeren’ omvat .

Pro-actief Gezondheidsbeleid: IGM

PRO-ACTIEF GEZONDHEIDSBELEID: INTEGRAAL GEZONDHEIDSMANAGEMENT!

Het spel is veranderd!

Iedere werkgever krijgt er mee te maken: verzuim wegens ziekte. Als u momenteel een laag ziekteverzuim heeft, wilt u dit natuurlijk ook zo houden. Heeft u daarentegen een hoog ziekteverzuim, namelijk meer dan 3%, dan moet u nu uw gezondheidsbeleid herzien. Door het vrijwel nieuwe sociale bestel geldt voor iedere werkgever: vernieuw minimaal uw protocollen, reglementen en formulieren. Hier volgen een aantal nuttige tips die u kunnen helpen bij het voeren van een nieuw gezondheidsbeleid.

1. PAK DE REGIE
De nieuwe Arbo-wet is er al duidelijk over: minder regels, meer verantwoordelijkheid naar de werkgever. Pak dus die regie en doe er uw voordeel mee! Hoe meer u zelf de controle heeft over preventie, verzuim en reïntegratie, hoe gezonder en gemotiveerder uw medewerkers zullen zijn en hoe meer u daadwerkelijk zult besparen.
Pro-actief handelen loont.

2. RISICO’S CENTRAAL
Maak geen keuzes voordat u de specifieke risico’s van uw bedrijf of organisatie kent. Bepaal welke risico’s u loopt, stel daar uw beleid op af en neem dan maatregelen. Als u risico’s mist en er geen beleid op maakt, kan u dat duur komen te staan als een werknemer arbeidsongeschikt raakt.

3. DE LOGISCHE KETEN
Ga uit van de logische keten: preventie – verzuim – interventie – reïntegratie – verzekeren.
Preventie is een zaak van iedere werknemer, van hoog tot laag en van jong tot oud en is de basis van uw gezondheidsbeleid.
Zorg voor een up-to-date verzuimbeleid met de nieuwste protocollen en de juiste formulieren.
Interventie betekent veel aandacht besteden aan de beheersing en controle van het verzuim en de reïntegratie van de werknemer.
Verzekeren is het sluitstuk, want preventie van problemen zal u altijd meer opleveren dan het verzekeren van de gevolgen als het fout gaat.

4. WERKEN WORDT BELOOND
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gaat uit van de resterende verdiencapaciteit van een arbeids(on)geschikte werknemer, met andere woorden: wat kan de werknemer nog wel? Benut de zieke werknemer deze resterende verdiencapaciteit niet optimaal, dan ontvangt hij een lagere uitkering dan wanneer hij ze volgens verwachting weet te benutten. Als de arbeidsongeschikte medewerkers op de hoogte zijn van hun perspectieven, zijn ze vaak meer en beter gemotiveerd om zélf actie te ondernemen om aan de slag te gaan of te blijven.
Maar ook de werkgever heeft een groot belang, dat de werknemer zoveel als mogelijk is aan het werk gaat. Immers de werkgever zal 12 jaar de kosten moeten betalen voor een werknemer die in de WIA terecht komt, namelijk 2 jaar loondoorbetalingsverplichting en daarna 10 jaar WIA-uitkering.

5. MAATWERK IN (ARBO)DIENSTVERLENING EN VERZEKERINGEN
Investeren in (bedrijfs)gezondheid staat in directe verhouding tot uw arbocontract en uw verzekeringspremies. Werkgevers die een gezond bedrijf serieus nemen, worden nog eens extra beloond met lagere kosten. Dus nu pro-forma opzeggen al die contracten met (arbo)dienstverleners en verzekeraars omdat het simpelweg goedkoper kan! Met ingang van januari 2007 kunnen kleine werkgevers ook eigen risico drager worden voor de WGA, echter een gedegen advies is beslist noodzakelijk.

6. HET SPEL IS VERANDERD!
Niet alleen de spelregels rond ziekte en gezondheid zijn veranderd, het hele spel is nieuw. De directie, MT, P&O, en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van elke organisatie zullen samen moeten bepalen hoe de nieuwe spelregels worden omgezet in integraal beleid.
Ieder bedrijf of organisatie moet eigen doelen stellen, doch bedenk hierbij dat de financiële lasten en baten door de veranderde wet- en regelgeving steeds meer per werkgever gaan variëren. Het verschil in kosten begint door te werken in de kostprijs van producten of dienstverlening of – bij een instelling – in het vrij besteedbare budget.

Kijk kritisch naar uw gezondheidsbeleid en naar de inhoud van uw contracten met (arbo)dienstverleners en verzekeraars; in 2007 heeft de ombouw van het sociale zekerheidsstelsel vrijwel definitief haar beslag gekregen. Zowel bij het invoeren als ondersteunen van uw gezondheidsbeleid of bij het benchmarken van contracten kunnen wij u uitstekend van dienst zijn; zie ook de quick scan aanbieding.
Integraal gezondheidsmanagement hoort dé kern te zijn van uw personeelsbeleid!