Wetgeving

“Het is tijd voor nieuw beleid!”

Het is net 1 juli 2018 en Inspectie SZW kan nu boetes uitdelen, wanneer een werkgever geen werk gemaakt heeft van de Nieuwe Arbowet 2017. Indien er geen recente RI&E aanwezig is, bedraagt de boete € 750,00. Geen contract met een erkende Arbodienst en personeel in dienst, dan is de boete € 1.500,00. Eigenlijk is het een non-discussie om over boetes te praten, immers de baten van een gezonde werkomgeving wegen vele malen meer op dan de kosten om een integraal gezondheidsbeleid op te tuigen. Op www.rie.nl kunnen werkgever en werknemer heel veel nuttige info tot zich nemen.

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet 2017 definitief van kracht. De bedrijven krijgen precies één jaar de tijd om hun beleid aan te passen en nieuwe contracten met de Arbodiensten af te sluiten.
Zo wil de overheid benadrukken dat bij inspanningen voor gezond en veilig werken de focus op Duurzame Inzetbaarheid hoort te liggen.

In 2016 heeft de SER – de Sociaal-Economische Raad –  een advies naar het kabinet gestuurd met een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Eindelijk wordt er aandacht geschonken aan PREVENTIE.
Het signaleren van beroepsziekten, verzuimbegeleiding, grotere rol voor bedrijfsarts en preventiemedewerker wordt in een wetsvoorstel door de Tweede en Eerste kamer op de agenda’s geplaatst.

In 2015 is de Participatiewet en de WMO in werking getreden. Hier is nog veel onduidelijkheid over en met name het zorgsysteem ligt zwaar onder vuur van de burgers en dienstverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, etc.
Op 18 maart 2015 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de Waterschappen en de Eerste Kamer. Het kabinet hoopt voldoende steun te vinden voor hun plannen, maar het ziet er niet best uit voor de coalitiepartners VVD en PvdA.
Nederland, Polderland momenteel op zijn best, maar of je hier vrolijk van wordt, zal blijken; D66 vaart er wel bij.

Het jaar 2014 wordt voor het kabinet Rutte 2 het jaar van de waarheid. Zal deze regering het coalitie-accoord waar kunnen maken?
Tot nu toe kunnen ze alleen met behulp van D66, CU en SGP de ambities waar maken, maar de Gemeenteraadsverkiezingen heeft hen wel duidelijk gemaakt, dat er nu maar eens goed geluisterd moet worden naar de burgers. VVD en PvdA zijn zwaar afgestraft. Toch lijkt het erop, dat de zware dossiers – Participatiewet, WMO 2015, Hervorming Woningmarkt en Arbeidsmarkt – welliswaar aangepast naar de wensen van de gedogers, ook door de Eerste Kamer worden geloodst.
Nederland staat er nu beter voor, maar het kabinet mist visie. Werk, werk, werk heeft nog te weinig prioriteit, laat staan hoe Nederland er bijvoorbeeld voor staat in 2020. Innovatie, Duurzaamheid, Onderwijs en het MKB horen zeer hoog op de beleidsagenda gezet te worden en zal banen opleveren. Geen betere manier om dit in concrete plannen om te zetten en de bevolking optimistisch te stemmen.

Klik hier voor nieuwe wetswijzigingen en/of  lees de blog over het nieuwe ontslagrecht per 1 januari 2015.

Wordt 2013 een positief jaar?
Stop met het doemdenken over Europa en Nederland.
Laten we het nu eens positief stellen: Nederland zit in een dip en nog ver van een crisis af zoals de jaren 30 in de vorige eeuw. Allicht kan het beter, maar zo slecht als de media en de politici roepen, komt voort uit de dubbele agenda’s van de spindoctors. Na meer dan 10 jaar kwakkelende kabinetten Balkenende en Rutte is het duidelijk, dat politici niet het landsbelang voorop stelden, maar partij- en eigenbelang. Een heldere visie en beleid voor Nederland de komende jaren is nog niet door het huidige kabinet gepresenteerd. Blijkbaar ontbreekt het aan ‘Sense of Urgency’ op vele terreinen, zoals aanzwengelen consumentenbestedingen of het scheppen van werkgelegenheid, bestrijden zorgfraude, bestrijden Nederland Pinland voor Oost-Europeanen, graaiende werknemers van voorheen (semi-) publieke organisaties, etc etc. Premier Rutte houdt niet van vergezichten, en luistert ook niet naar verstandige ambtenaren! Vanaf 2005 verdwijnen jaarlijks vele miljarden euro’s; wat zouden we toch een mooi begrotingsoverschot gehad hebben.

Daarom is wat dat betreft de blog van economieprofessor Bas Jacobs een eye-opener: “first-best is om de problemen in de financiële sector zo snel mogelijk op te lossen en niet uit voorzorg nog harder te bezuinigen of lasten te verzwaren om later banken te kunnen redden.”
Christina D. Romer, professor of economics, concludeert in haar overzicht (2011) over de macro-economische effecten van begrotingspolitiek het volgende, wat helaas ook op Nederland van toepassing is:“Policymakers and far too many economists seem to be arguing from ideology rather than evidence. … the evidence is stronger than it has ever been that fiscal policy matters—that fiscal stimulus helps the economy add jobs, and that reducing the budget deficit lowers growth at least in the near term. And yet, this evidence does not seem to be getting through to the legislative process. That is unacceptable. We are never going to solve our problems if we can’t agree at least on the facts.”
Het vergezicht voor de Nederlandse economie is veel positiever dan vele politici, media en overige doemdenkers ons steeds voorhouden! En   …………………… van het voorjaar 2014 met de gemeenteraadsverkiezingen zal een populaire kreet te horen zijn: OPRUTTE!!!

We moeten het momenteel maar doen met reparatiewetgeving, zoals de modernisering en hervorming van de Ziektewet, BeZaVa –> Lees het artikel met zorgelijke consequenties voor de bedrijven en de werknemer, die ziek uit dienst is gegaan. De bedrijven worden opgezadeld met veel administratieve rompslomp en de betreffende (Flex)werknemer komt na één jaar ziekte in de bijstand terecht. Gemeenten worden dan nog harder getroffen, omdat zij ook al veel minder krijgen van het Rijk.

Belastingmaatregelen, waaronder de Aftrekposten 2013 voor ondernemers, die interessant kunnen zijn.
Nieuwe wetgeving en regels per 1 juli 2013.
Ook voor Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) geldt de Arbowetgeving – lees verder.

duurzame-inzetbaarheid-760x300

Wat staat er te gebeuren in 2012?
We zijn 2011 geëindigd met een Europees politieke leiderschapscrisis met onvoorspelbare gevolgen door de bankencrisis en bron van alle ellende, wat de nationale economieën keihard zal raken. Het geld rolt niet meer en derhalve geen groei, dus achteruitgang. In plaats van Samenwerken steekt nationalisme en protectionisme de kop op.
In Nederland zal dit nadrukkelijk haar weerslag krijgen op fiscale en sociaal-economische terreinen. De overheid trekt zich verder terug. Subsidies drogen razendsnel op. Belangrijke hervormingen worden niet doorgevoerd. Stimulering vanuit de overheid lijkt wel uit den boze. Een coherent lange termijn regeringsbeleid en visie ontbreekt.
Dit nu zullen we terugzien in allerlei nieuwe wet- en regelgeving; niet preventie, maar repressie en mogelijk slechte reparatiewetgeving.
Eind april is het gedoogkabinet Rutte gevallen en allerlei beoogde nieuwe wetgeving zal de komende maanden mogelijk controversieel verklaard worden. Ook het zogenoemde lenteakkoord van de 5 partijen – VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU – heeft reeds vele wijzigingen teruggedraaid. Op 12 september worden nieuwe verkiezingen gehouden en tot dan zullen we helaas moeten wachten of de politici verantwoording durven te nemen voor hun verkiezingsprogramma’s en beloftes.
De komende maanden zullen linkjes verwijzen naar interessante nieuwe wet- en regelgeving.
Hierbij een link inzake belastingwijzigingen 2012 voor Zelfstandigen op een rijtje.
Veranderingen Kinderopvangtoeslag 2012 voor werknemer, ondernemer en werkgever.
Een selectie van wetswijzigingen en nieuwe regels per 1 januari, per 1 april, per 1 juli en per 1 oktober.

Het jaar 2011 zal in het teken staan van aanzienlijke bezuinigingen, welke door het gedoogkabinet Rutte worden opgelegd.
De omvangrijke bezuinigingen in het sociale zekerheidsbestel zal enorme consequenties hebben, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het stopzetten van het reïntegratiebudget voor WW’ers en een fors kleinere overheid zal tot gevolg hebben, dat het motto “Werk boven Uitkering” onder druk komt te staan.
Wat nog slechter is, is dat dit kabinet groepen mensen gaat uitsluiten, terwijl door de vergrijzing – er zullen de komende jaren ongeveer 500.000 ervaren mensen de arbeidsmarkt verlaten – er dus een grote druk op de werkende bevolking zal ontstaan. Welvaart en welzijn zal een stuk lager worden, want een echt beleid met betrekking tot diversiteit, vergrijzing en ontgroening wordt niet door dit kabinet op de beleidsagenda gezet, met andere woorden: Werkgever en werknemer zoek het maar zelf uit!
Het is in en in triest, dat de afgelopen 10 jaar er geen concrete maatregelen hierover door de betreffende kabinetten is gerealiseerd –> Regeren is vooruitzien??
Advies: werkgever, u moet nu echt zelf werk maken van een leeftijdsbewust personeels- en diversiteitsbeleid. Meer info vindt u op de weblog LeoSchrijft.nl, waaronder praktijkvoorbeelden over duurzame inzetbaarheid en een artikel van het AWVN over doorwerken tot je 70ste – Lees het artikel.

In 2010 zal de Arbowet aangepast worden met de plicht voor zowel werkgevers als werknemers om te zorgen voor “duurzame inzetbaarheid” van werknemers. Iedereen moet tot zijn/haar 67ste op een gezonde manier kunnen blijven werken.
De vraag rijst of “Sociale innovatie” nu echt op de beleidsagenda van de ondernemingen gezet zal worden.
De verzuimcijfers vertonen een stijgende trend, wat niet zo verwonderlijk is. De Mexicaanse griep, stijging van faillissementen en de vele reorganisaties kunnen verklaringen hiervoor zijn.
Slechts 5% van de grote bedrijven heeft zijn gezondheidsbeleid op orde. In het MKB, de grootste werkgever, is dit slechts 1%.
Trendwatcher Adjiedj Bakas denkt, dat er in 2010 nog een dip komt. Volgens hem blijft het aantal zzp’ers stijgen. Economische wetten hebben hun eigen dynamiek en de flexibilisering van de arbeidsmarkt voltrekt zich buiten het huidige arbeidsrechtelijke bestel.
Het belastingplan 2010 heeft groen licht gekregen van de Eerste kamer; de maatregelen zijn van kracht geworden op 1 januari j.l.
Hoofdpunten van het belastingplan voor 2010 zijn een verlaging van de vennootschapsbelasting voor innovatieve activiteiten, een hogere MKB-winstvrijstelling en een verder fiscale stimulans voor de aanschaf van zuinige auto’s. Het systeem van vergoedingen aan werknemers wordt vereenvoudigd.

Het jaar 2009 zal met name in het teken staan van de kredietcrises en hoe lang en diep de echte economie hierdoor wordt getroffen. Als er veel ontslagen zullen vallen, dan zal dit een behoorlijke impact hebben op het gezondheidsbeleid van de bedrijven en organisaties. Het ziekteverzuim zal toenemen en dan zal blijken of uw procedures, protocollen en gedragcodes ook daadwerkelijk up-to-date zijn. Tot nu toe ondersteunt dit kabinet de werkgevers met het toekennen van miljardensteun en werktijdverkorting. Ook zullen door de overheid de investeringen naar voren gehaald worden. En in het MKB, de grootste werkgever, zal er creatief en verstandig toekomstgericht te werk gegaan moeten worden. Namelijk planmatig en niet paniekerig, hoewel juist dit niet hun sterkste punt is. Speel snel in op de overheidsinvesteringen en scholingssubsidies nu er zwaar weer op komst is.

Er zullen in 2008 aanzienlijk minder grote wetswijzigingen voor de werkgevers zijn dan in de twee voorgaande jaren. Het wachten was o.a. op advies van de commissie Bakker en herziening van het ontslagrecht. Uiteindelijk is er een ronduit teleurstellend advies gepresenteerd. Voorlopig geen herzien ontslagrecht, maar wel aanzetten voor extra banen. Hoe dit te bereiken moet nog uitgewerkt worden, echter de werkgevers maken pas op de plaats.
Per 1 juli 2008 geldt er een rookverbod in de Horeca.
Uitstel van het wetsvoorstel met betrekking tot het verdwijnen van personenvennootschappen Vof , CV en maatschap; hiervoor komen in de plaats de OV (Openbare Vennootschap) en een nieuwe CV eventueel met rechtspersoonlijkheid.
Met ingang van 1 januari 2008 zijn de gebruikelijke wijzigingen doorgevoerd in de fiscale en sociale regelgeving. Op de site van de belastingdienst en SZW vindt u de meest recente wijzigingen.

Vanwege de enorme groei van het aantal zzp’ers in het jaar 2007, wat door zal zetten in 2008, zullen veel nieuwe stimuleringsmaatregelen voor deze ondernemers door het kabinet gepresenteerd worden. Hou hiervoor de site van het ministerie van Economische Zaken in de gaten.
Wij zullen daarom in onze nieuwsbrief regelmatig aandacht schenken aan dit onderwerp, want zowel de grote bedrijven als het MKB zullen steeds meer gebruik maken van de diensten van zzp’ers.

Januari 2007 is weer veel nieuwe wetgeving, fiscale en sociale regelgeving doorgevoerd, te weten:

 • Arbowet 2007
 • Pensioenwet 2007
 • “De Paarse Krokodil”, vereenvoudiging regelgeving voor onbelaste vergoedingen en kosten
 • Wet Kinderopvang; verplichte werkgeversbijdrage
 • Verlaging Vpb naar 25,5% en extra 10% winstaftrek voor de IB-ondernemer
 • Minder regels voor werktijden met ingang van 1 april
 • Kosten bedrijfsfitness aftrekbaar, indien werknemer dit in privétijd doet
 • Reprorecht voor de jaren 2006 en 2007

Vooral de nieuwe Arbowet hoort veel aandacht te krijgen, immers preventie loont!

In 2006 zijn onderstaande wetten en regelgeving ingevoerd en vergen nog steeds veel aandacht:

 • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • De Wet Administratieve Lastenverlichting in de Sociale Zekerheid (Walvis)
 • De levensloopregeling
 • Afschaffing vut en prepensioen
 • Premiedifferentiatie WW voor kortlopende contracten in de Agrarische sector, de Bouw, Horeca, Schildersbedrijven, en Cultuur
 • Nieuw verzekeringsrecht

“IGM: dé strategische aanpak voor uw ambitie”